Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych Jasna Strona Monika Jędrzejewska, siedziba: Głojsce 178, 38-450 Dukla, NIP 521 291 76 22, Regon 140515112,
Dane kontaktowe Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: [email protected]
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Dane będą przetwarzane w celu:

• zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

Okres, prze który dane będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
Odbiorcy danych Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT. Obecnie korzystamy z platformy GetAll, której powierzamy przetwarzanie danych, czyli w naszym przypadku przechowywanie trzech rodzajów danych (imię, nazwisko, adres mailowy) w celu wysyłki newslettera mediacjerodzinne.com.pl. Ochrona danych odbywa się w GetAll zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Unii Europejskiej, szczegóły opisane są w Regulaminie i Polityce prywatności
Przekazywanie danych poza EOG Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.