Zaświadczenie o mediacji dla sądu

Konflikty około rozwodowe mają swoją dynamikę. Jeśli próba dogadania się na drodze mediacji nie przyniosła rezultatu, najczęściej sprawa trafia do sądu. Przed sądem każdy chciałby wypaść jak najkorzystniej i gromadzi dowody na winę lub przynajmniej złą wolę przeciwnika. Jednym z elementów tworzących taki obraz mogłaby być na przykład potwierdzona urzędowo informacja o tym, że druga strona zerwała mediacje.

Tymczasem podstawowymi cechami mediacji są bezstronność i poufność. W praktyce oznacza to, że mediator może przygotować dokument zawierający jedynie następujące informacje:

  • gdzie i kiedy odbyły się sesje mediacyjne
  • kto brał w nich udział
  • na jakie tematy rozmawiano
  • czy zawarto pisemne porozumienie

Podanie innych szczegółów stanowiłoby rażące naruszenie etyki zawodowej mediatora.

Czy mediator może być świadkiem?

Mediator jest zobowiązany do zachowania tajemnicy. Żadne informacje, ani szczegóły dotyczące przebiegu mediacji nie mogą przez niego zostać ujawnione. Mediator także nie może zostać powołany przez sąd na świadka w sprawie, w której mediował, chyba że obie strony zgodnie o to wystąpią (art.183).

Wystąpienie przeciw temu jest złamaniem Ustawy z dn. 10 grudnia 2005, która reguluje kwestie związane z mediacją cywilną.